Επιπροσθέτως, η κατανόηση και η χρήση της έννοιας του μέλλοντος αλλάζει σχεδόν σε όλους τους τομείς, από τις κοινωνικές επιστήμες μέχρι την καθημερινή ζωή.
Το παρόν βιβλίο παρουσιάζει τα αποτελέσματα σημαντικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε από την UNESCO και συνεργάτες με αντικείμενο να εντοπίσει και να προσδιορίσει τη θεωρία και την πρακτική της προορατικότητας ανά τον κόσμο σήμερα.
Χρησιμοποιεί την έννοια του «Γραμματισμού για το Μέλλον» ως εργαλείο για να προσδιορίσει τα συστήματα και τις διαδικασίες της προορατικότητας, που ως γνωστικός κλάδος ονομάζεται και Επιστήμη της Προορατικότητας.

Αυτό το καινοτόμο βιβλίο διερευνά:

  • νέα θέματα όπως ο Γραμματισμός για το Μέλλον και η Επιστήμη της Προορατικότητας
  • δεδομένα που συλλέχθηκαν από περισσότερα από 30 εργαστήρια Γραμματισμού για το Μέλλον (Futures Literacy Laboratories) και παρουσιάζονται σε 14 πλήρεις μελέτες
  • την ανάγκη και την ευκαιρία για σημαντική καινοτομία στα ανθρώπινα συστήματα λήψης αποφάσεων. Αυτό το βιβλίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα μελετητές, ερευνητές, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και φοιτητές, καθώς και ακτιβιστές που δραστηριοποιούνται σε θέματα βιωσιμότητας και καινοτομίας, τις επιστήμες του μέλλοντος και της προορατικότητας.

Διαβάστε την Μελέτη