Ο Γιάννης Μαστρογεωργίου είναι, από τον Μάρτιο του 2022, ο Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Ελληνικής Κυβέρνησης.

Από το 2019 έως το 2022, υπηρέτησε ως Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης στην Προεδρία της Κυβέρνησης.

Προηγουμένως, διετέλεσε Διευθυντής του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής (2018-2019) και Διευθυντής του think tank «ΔΙΚΤΥΟ για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη» (2013-2018).

Επιπλέον, έχει υπηρετήσει ως Διευθυντής Επικοινωνίας και Ειδικός Σύμβουλος Υπουργού στο Υπουργείο Παιδείας καθώς και ως Ειδικός Σύμβουλος Υπουργού στο Υπουργείο Ανάπτυξης και το Ελληνικό Κοινοβούλιο, έχοντας στο παρελθόν εργαστεί σε μεγάλες εταιρίες, στο χώρο της διαφήμισης και της πολιτικής επικοινωνίας.

Υπήρξε, επίσης, Marshall Memorial Fellow, στο German Marshall Fund of the United States (GMF).

Έχει σπουδάσει Ιστορία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Διεθνείς Σχέσεις, Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία και Ευρωπαϊκό Δίκαιο, στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Είναι υποψήφιος Διδάκτορας του Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού έχει ως αποστολή:

 • Την εφαρμογή μεθόδων προοπτικής διερεύνησης (foresight) με αντικείμενο τον εντοπισμό ενδεχόμενων μελλοντικών προκλήσεων, κινδύνων ή ευκαιριών για τη χώρα,
 • Την υποστήριξη του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της Κυβέρνησης με σκοπό την εξασφάλιση της ανθεκτικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας της χώρας και την ανάδειξη των κατάλληλων για τους στόχους αυτούς δημοσίων πολιτικών,
 • Την υποστήριξη της ενεργού συμμετοχής της ελληνικής κοινωνίας στη διαμόρφωση του μέλλοντος
Η Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού συγκροτείται από το Γραφείο Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού, το οποίο είναι οργανική μονάδα επιπέδου διεύθυνσης. Στο Γραφείο Μακροπρόθεσμο Σχεδιασμού υπάγονται τα ακόλουθα τμήματα, με τις εξής αρμοδιότητες:

Τμήμα Συνεργασιών και Δικτύωσης

 • οργάνωση δικτύου εξειδικευμένων στελεχών σε θέματα προοπτικής διερεύνησης και έρευνας για το μέλλον σε φορείς του δημοσίου τομέα
 • υποστήριξη φορέων του δημοσίου τομέα σε θέματα μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού,
 • οργάνωση εργαστηρίων για το μέλλον (future labs) και λοιπών δράσεων προοπτικής διερεύνησης και
 • σχεδιασμός δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας σε θέματα γραμματισμού για το μέλλον (futures literacy)

Τμήμα Ερευνών και Τεκμηρίωσης

 • σχεδίαση και υλοποίηση ή ανάθεση ερευνητικών δράσεων και συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς,
 • συμμετοχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα και πρωτοβουλίες και
 • ανάπτυξη και διαχείριση ψηφιακών εργαλείων, καθώς και ανάλυση μεγαδεδομένων (big data) στο πλαίσιο δράσεων της Ειδικής Γραμματείας

Τμήμα Διεθνών Σχέσεων

 • παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών σε θέματα μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και έρευνας για το μέλλον,
 • προετοιμασία της εκπροσώπησης της χώρας στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών, στο πλαίσιο συζητήσεων, διαβουλεύσεων και διαδικασιών αρμοδιότητας της Ειδικής Γραμματείας και διατύπωση εισηγήσεων για τη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων στον τομέα του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και της έρευνας για το μέλλον και
 • συντονισμός της εφαρμογής των δράσεων και πρωτοβουλιών που απορρέουν από τις αποφάσεις των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διεθνών οργανισμών
Foresight ή στα ελληνικά “Προοπτική Διερεύνηση”,  είναι η συστηματική, συμμετοχική και διεπιστημονική προσέγγιση στην εξερεύνηση του μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου μέλλοντος.

Η Προοπτική Διερεύνηση επιτρέπει την επεξεργασία εναλλακτικών σεναρίων για το μέλλον, συντελώντας στην κατάλληλη προετοιμασία για την αντιμετώπιση προκλήσεων, κινδύνων ή και ευκαιριών.

Ειδικά σε επίπεδο διακυβέρνησης, συμβάλλει στη χάραξη πολιτικών σε διάφορους τομείς που ενισχύουν την ανθεκτικότητα της χώρας, δίνοντας έμφαση στην προσαρμοστικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Συγκρότηση αμισθί ομάδας εργασίας για την εκπόνηση της έκθεσης «Ελλάδα 2050»

Η σχετική Απόφαση

Απόφαση 99/4-4-2022 (Β’1603)