Το κύριο αποτέλεσμα της παρούσας μελέτης είναι η ανίχνευση των σημαντικότερων τάσεων, ο εντοπισμός των βασικών αβεβαιοτήτων και, τέλος, η σύνθεση τεσσάρων εναλλακτικών μελλοντικών σεναρίων για την Ελλάδα του 2035. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα σενάρια που παρουσιάζονται στην παρούσα έκδοση δεν αποτελούν προβλέψεις. Τα σενάρια μπορούν να μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε την αβεβαιότητα και να αξιοποιήσουμε τις προκλήσεις που φέρνει το μέλλον. Άλλωστε, οι δράσεις και οι αλληλεπιδράσεις μας, σε συνδυασμό με άλλα φυσικά φαινόμενα που είναι ανεξάρτητα από ανθρώπινη παρέμβαση, διαμορφώνουν το μέλλον με πολύπλοκους τρόπους και αλλάζουν συνεχώς τα πιθανά μέλλοντα που ανοίγονται μπροστά μας.

Η μελέτη αυτή επιχειρεί, λοιπόν, να ανιχνεύσει αναδυόμενα ζητήματα ενδιαφέροντος που ενδέχεται να επηρεάσουν την διαμόρφωση του οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ελλάδα, έως το 2035.
Η έρευνα προσπάθησε να μελετήσει ολοκληρωμένα το σύστημα και να εντοπίσει φαινόμενα που σχετίζονται με τη διαμόρφωση καινούριων νεοφυών επιχειρήσεων, επιχειρηματικών μοντέλων,
προτεραιοτήτων πολιτικής, κοινωνικοπολιτισμικών τάσεων και άλλων γεγονότων.

Όσον αφορά την ΕΑΤΕ, αυτή η μελέτη στοχεύει να αναδείξει ευνοϊκά πεδία εντός εναλλακτικών, αντικρουόμενων μελλόντων και να εισαγάγει ποικίλες οπτικές για τις επερχόμενες αλλαγές, απαγκιστρωμένες από τις εδραιωμένες μονοδιάστατες προβλέψεις του μέλλοντος.

Η ερευνητική ομάδα ακολούθησε μια πολύπλευρη μεθοδολογία που περιελάμβανε τα βήματα μιας τυπικής διαδικασίας στρατηγικής προόρασης. Το πρώτο βήμα περιελάμβανε διάφορες μεθόδους συγκέντρωσης δεδομένων (δευτερογενή έρευνα, συνεντεύξεις με ειδικούς, έρευνα Delphi δύο γύρων και ένα συμμετοχικό εργαστήριο) για τη συλλογή πληροφοριών. Στη συνέχεια, οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν αναλύθηκαν μέσω συγκεκριμένων μεθόδων (π.χ. Trend Impact Analysis, Cross Impact Analysis) που παρείχαν νέες οπτικές στα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τους ειδικούς κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. Τέλος, χρησιμοποιώντας την τεχνική της μορφολογικής ανάλυσης, συντάχθηκαν τέσσερα εύλογα σενάρια για το 2035, με βάση έναν συνδυασμό 2×2 των διαμετρικά αντίθετων ακραίων καταστάσεων, των δύο πιο κρίσιμων μελλοντικών αβεβαιοτήτων του πεδίου ενδιαφέροντος της μελέτης.

Σημαντικό ρόλο στην κατεύθυνση και την εξέλιξη του μέλλοντος της καινοτομίας θα έχει η διαχείριση σημαντικών θεμάτων όπως το δημογραφικό, η ύπαρξη αρκετών κατάλληλων ανθρώπινων πόρων, η υιοθέτηση «πράσινων» πρακτικών, το σύστημα εκπαίδευσης, η διείσδυση των ψηφιακών κόσμων, η ανοιχτή πρόσβαση σε δεδομένα και γνώση και το πλαίσιο λειτουργίας των νεοφυών επιχειρήσεων, ενώ ως στρατηγικές κρίσιμες αβεβαιότητες θεωρούνται η υιοθέτηση πολιτικών αειφορίας με ισχυρή στήριξη της κοινωνίας και η διαμόρφωση μιας ανοιχτής οικονομίας.

Διαβάστε την πλήρη Mελέτη στην Αγγλική έκδοση της ιστοσελίδας μας