Το μνημόνιο συνεργασίας εντάσσεται στο πλαίσιο της αποστολής της ΕΓΜΣ, η οποία είναι η εφαρμογή μεθόδων προοπτικής διερεύνησης (foresight) με αντικείμενο τον εντοπισμό ενδεχόμενων μελλοντικών προκλήσεων, κινδύνων ή ευκαιριών για την χώρα παράλληλα με την υποστήριξη του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της Κυβέρνησης. Σκοπό έχει την εξασφάλιση της ανθεκτικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας της χώρας καθώς και την ανάδειξη των κατάλληλων για τους στόχους αυτούς δημοσίων πολιτικών και, επιπλέον, την υποστήριξη της ενεργού συμμετοχής της κοινωνίας στη συνδιαμόρφωση των μελλοντικών εξελίξεων.

Την τριετούς διάρκειας συμφωνία υπογράφει εκ μέρους του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ο Πρύτανης, καθηγητής Στυλιανός Δ. Κατρανίδης και εκ μέρους της ΕΓΜΣ, ο Ειδικός Γραμματέας της, Ιωάννης Μαστρογεωργίου, ενώ το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, με Πρόεδρο τον καθηγητή Δημήτριο Σκιαδά, όρισε ως Επιστημονικό Υπεύθυνο και συντονιστή των επιμέρους δράσεων, τον επίκουρο καθηγητή του Τμήματος σε συναφή γνωστικά αντικείμενα, Αθανάσιο Μποζίvη.

Ειδικότερα, η συμφωνία της Ειδικής Γραμματείας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης με το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Την ανταλλαγή γνώσεων, τον σχεδιασμό κοινών ενεργειών και την ενημέρωση μεταξύ των μερών για τις εξελίξεις και μελλοντικές τάσεις κατά τομέα αρμοδιότητάς τους. Την επιστημονική υποστήριξη από το Τμήμα προς την ΕΓΜΣ και την διάχυση αποτελεσμάτων μελετών σε θέματα εφαρμογής προοπτικής διερεύνησης (foresight), στον τομέα των στρατηγικών τεχνολογιών και της διεθνούς ασφάλειας, την κυβερvοστρατηγική κ.α..

Επίσης, την πρόσκληση εκπροσώπων του Τμήματος σε εργαστήρια για το μέλλον ή άλλες δράσεις προοπτικής διερεύνησης της ΕΓΜΣ που σχετίζονται με τους τομείς αρμοδιότητάς του όπως και αντιστρόφως. Τη συνδιοργάνωση δράσεων και εργαστηρίων για το μέλλον (Future Studies labs) για θέματα των τομέων αρμοδιότητάς τους, όπως λ.χ. το μέλλον διεθνούς ασφάλειας, το μέλλον της κυβερνοστρατηγικής, οι στρατηγικές τεχνολογίες και η διπλωματία.

Επιπλέον, προβλέπεται η σύσταση ομάδων εργασίας με κατάλληλους συμμετέχοντες και από τα δύο μέρη, με θέμα τις τάσεις και μεγατάσεις του μέλλοντος σε τομείς όπως: διεθνής ασφάλεια, ευρωπαϊκοί θεσμοί, στρατηγικές τεχνολογίες, κυβερvοασφάλεια, ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών που θα ενισχύσουν δράσεις προοπτικής διερεύνησης (foresight) της ΕΓΜΣ.

Τέλος, στη συμφωνία υπάρχει πρόβλεψη για χρηματοδότηση και συγχρηματοδότηση δράσεων, από κοινού υποβολή προτάσεων για ερευνητικά έργα στο αντικείμενο της προοπτικής διερεύνησης (foresight) και δημιουργία προγράμματος πρακτικής άσκησης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών/φοιτητριών στην ΕΓΜΣ.