ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

1.      Εισαγωγή

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά στο δικτυακό τόπο της Ειδικής Γραμματείας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Η Προεδρία της Κυβέρνησης είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που λαμβάνονται μέσω της χρήσης του ιστοτόπου, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation, εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR»). Στην παρούσα Πολιτική σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικά με το είδος των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε, τους τρίτους, με τους οποίους μοιραζόμαστε τα δεδομένα, καθώς και τα δικαιώματα που διαθέτετε.

2.      Ποια δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα επεξεργαζόμαστε

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε περαιτέρω κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο είναι τα ακόλουθα:

Τεχνικές πληροφορείς κατά την επίσκεψη του Ιστότοπου, όπως η διαδικτυακή διεύθυνσή σας (IP address), ο τύπος του προγράμματος περιήγησης (browser) και το λειτουργικό σύστημα, η ημερομηνία και ώρα επίσκεψης, οι δικτυακοί τόποι και συνδέσεις τις οποίες επιλέγετε (με «κλικ») εντός της σελίδας και τυχόν λοιπές πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies και σχετίζονται με την ανάλυση της περιήγησής σας στον ιστότοπο. Για περισσότερες λεπτομέρειες που συλλέγονται μέσω cookies, επισκεφθείτε τη σχετική ενότητα («Πολιτική cookies»).

3.      Γιατί επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα

Στο πλαίσιο χρήσης του παρόντος ιστοτόπου, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, σύμφωνα με τους ακόλουθους σκοπούς και νόμιμες βάσεις:

Α. Έννομο συμφέρον

Προς διασφάλιση και επίτευξη των  εννόμων συμφερόντων μας, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν και αναφέρονται ανωτέρω, προκειμένου να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη, ορθή και ασφαλή λειτουργία του ιστοτόπου.

4.      Με ποιους μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας;

Για την καλύτερη δυνατή εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών επεξεργασίας, η Υπεύθυνη Επεξεργασίας δύναται να κοινοποιεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε τυχόν συνεργαζόμενες εταιρείες υποστήριξης και διαχείρισης του ιστοτόπου, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη διοικητική, δικαστική ή δημόσια αρχή προς την οποία ενδέχεται βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης να απορρέει σχετική υποχρέωση ή δικαίωμα της Υπεύθυνης Επεξεργασίας να ανακοινώνει τέτοια δεδομένα.

Η Υπεύθυνη Επεξεργασίας δε διαβιβάζει, καταρχήν, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό. Ωστόσο, στην περίπτωση που κάτι τέτοιο κριθεί αναγκαίο,  η διαβίβαση θα λάβει χώρα, σύμφωνα  με τα οριζόμενα στα άρ. 44 επ. του ΓΚΠΔ.

Για την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα του παρόντος δικτυακού τόπου έχουν οριστεί αρμόδια στελέχη της Ειδικής Γραμματείας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού, που δεσμεύονται για την τήρηση εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας. Παράλληλα, απαγορεύεται η πρόσβαση άνευ εξουσιοδότησης. Περαιτέρω, οι Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό της Προεδρίας της Κυβέρνησης και ειδικότερα της  Ειδικής Γραμματείας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά να τηρούν εχεμύθεια, να μην καθιστούν προσβάσιμα σε τρίτους προσωπικά δεδομένα χωρίς την άδεια της Υπεύθυνης Επεξεργασίας, να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και, εν γένει, να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

5.      Μεταφορά και Αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων

Η οποιαδήποτε μεταφορά ή διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών συστημάτων και τα δεδομένα μεταφέρονται κρυπτογραφημένα.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται σε εξυπηρετητές (servers) παρόχων στην Ελλάδα.

6.      Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Η Υπεύθυνη Επεξεργασίας έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σύμφωνα με τα τεχνολογικά πρότυπα και τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, προκειμένου να διασφαλίσει ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, είτε από την ίδια, είτε από τρίτα μέρη για λογαριασμό της, είναι σύννομη, ενδεδειγμένη και διαθέτει το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας, για να αποτρέψει κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών.

7.      Χρόνος τήρησης των δεδομένων σας

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού της κάθε επεξεργασίας. Μετά τη λήξη αυτής, τα δεδομένα θα διαγράφονται, εκτός αν άλλως ορίζεται από τη νομοθεσία ή αυτό απαιτείται για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών  αξιώσεων.

8.      Τα δικαιώματά σας

Η Υπεύθυνη Επεξεργασίας, συμμορφούμενη πλήρως με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ικανοποιεί και διευκολύνει την άσκηση των κάτωθι προβλεπόμενων δικαιωμάτων σας:

 • το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας, καθώς και στις σχετικές με την επεξεργασία πληροφορίες,
 • το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών και συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών δεδομένων σας,
 • το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»),
 • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος,
 • το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς
  χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (π.χ. USB), είτε σε εσάς είτε σε κάποιον άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας,
 • το δικαίωμα εναντίωσής σας στις επεξεργασίες που βασίζονται στο έννομο συμφέρον μας,
 • το δικαίωμα να ανακαλέσετε τυχόν συγκατάθεσή σας άμεσα και δωρεάν

9.      Ικανοποίηση των δικαιωμάτων

Συνολικά η Υπεύθυνη Επεξεργασίας διασφαλίζει ότι:

 1. Υφίστανται διαδικασίες που επιτρέπουν την ευχερή άσκηση των δικαιωμάτων σας, ώστε να εκκινούν αμέσως όλες οι απαιτούμενες ενέργειες.
 2. Θα απαντήσει σε αίτημα που θα υποβληθεί από εσάς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και πάντως όχι σε απώτερο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του χρόνο. Η εν λόγω προθεσμία δύναται να παραταθεί για δύο (2) επιπλέον μήνες, λαμβανομένης υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματός σας, καθώς και του αριθμού των εν γένει ληφθέντων αιτημάτων. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να ικανοποιήσει κάποιο ασκηθέν δικαίωμα, η Υπεύθυνη Επεξεργασίας θα διασφαλίζει ότι παρέχεται ειδική, επαρκής και πλήρης αιτιολόγηση.
 3. Εκτός των περιπτώσεων προδήλως αβασίμων ή υπερβολικών αιτημάτων, όλες οι ενέργειες που θα αφορούν θέματα ικανοποίησης δικαιωμάτων σας θα πραγματοποιούνται άνευ ανταλλάγματος (δωρεάν).

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, καθώς και για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνιση ή αίτημά σας σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας στο πλαίσιο λειτουργίας του ιστοτόπου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: dpo.gp@government.gr

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν ικανοποιήσαμε επαρκώς το αίτημά σας και θίγεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προωπικού Χαρακτήρα (ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600). Αναλυτικές οδηγίες υποβολής καταγγελίας παρέχονται στην ιστοσελίδα της Αρχής.

10.  Τροποποίηση της παρούσας πολιτικής

Η Υπεύθυνη Επεξεργασίας διατηρεί το δικαίωμα, όταν το κρίνει σκόπιμο, να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική, είτε εν όλω είτε εν μέρει, και να αναρτά την τροποποίηση αυτή στον παρόντα δικτυακό τόπο. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει αμέσως μόλις αυτή αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο. Συνιστάται στους χρήστες να συμβουλεύονται την παρούσα ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να είναι βέβαιοι ότι έχουν υπ’ όψιν τους την πιο πρόσφατη έκδοσή της.

11.   Ιστοσελίδες τρίτων μερών

Ο Ιστότοπος παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μερών, μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (Links).Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών του ιστοτόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών τόπων, όρους χρήσης και Δηλώσεις Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από το διαχειριστή του παρόντος ιστοτόπου, ο οποίος δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους, ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου, που υπάρχουν σε αυτούς. Η Υπεύθυνη Επεξεργασίας του παρόντος ιστοτόπου δεν έχει κανένα έλεγχο, ούτε ευθύνη επί των ιστοσελίδων που κατέχονται από τρίτα μέρη ή του περιεχομένου τους.