Terms of use

1. Εισαγωγή

Ο ιστότοπος ή/και δικτυακή Πύλη https://foresight.gov.gr (εφ’ εξής ο «Ιστότοπος») έχει δημιουργηθεί από την Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης, με σκοπό την παροχή πληροφοριών και υπηρεσιών για τους επισκέπτες/ χρήστες αυτού. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση και χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο αποκλειστικά για προσωπικούς, πληροφοριακούς, μη εμπορικούς σκοπούς. Η χρήση αυτού του Ιστοτόπου υποδηλώνει συμφωνία με τους παρόντες όρους χρήσης (“Όρους”). Με την αποδοχή των Όρων, ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ηλικίας δεκαοχτώ (18) ετών και άνω. Αν η ηλικία του Χρήστη είναι μικρότερη των δεκαοχτώ (18) ετών, αλλά μεγαλύτερη των δεκατριών (13), αυτός έχει δικαίωμα χρήσης των υπηρεσιών του Ιστότοπου αποκλειστικά και μόνο υπό την επίβλεψη γονέα ή άλλου ασκούντος τη γονική μέριμνα, ο οποίος να αποδέχεται τους παρόντες. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η Προεδρία της Κυβέρνησης δεν φέρει ευθύνη για τη χρήση αυτή.
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους αυτούς προτού χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο.

2. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, όλων των εγγράφων, των αρχείων, των κειμένων, των εικόνων, των σημάτων, καθώς και η γενική εικόνα του Ιστοτόπου, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Προεδρίας της Κυβέρνησης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου του Ιστοτόπου για εμπορικούς σκοπούς ή/και για μη προσωπική χρήση, η μετατροπή / αντιγραφή /ενοικίαση / δανεισμός / μετάδοση και εκπομπή του χωρίς σχετική άδεια. Υλικό από τον Ιστότοπο δεν επιτρέπεται να πωληθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε άλλον τρόπο για κερδοσκοπικούς λόγους. Τυχόν υπηρεσίες που αναφέρονται στον Ιστότοπο και φέρουν τα σήματα τρίτων αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.
Το περιεχόμενου του Ιστότοπου διατίθεται στους Χρήστες για προσωπική χρήση. Για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση, η επικοινωνία γίνεται στο foresight@government.gr

3. Ιστοσελίδες τρίτων μερών και περιεχόμενο

Ο Ιστότοπος παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μερών, μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (Links).Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών του ιστοτόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών τόπων, όρους χρήσης και Δηλώσεις Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από το διαχειριστή του παρόντος ιστοτόπου, ο οποίος δε φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενό τους, ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου, που υπάρχουν σε αυτούς. H Προεδρία της Κυβέρνησης δεν έχει κανένα έλεγχο, ούτε ευθύνη επί των ιστοσελίδων που κατέχονται από τρίτα μέρη ή του περιεχομένου τους.

4. Προστασία Προσωπικών δεδομένων

Η Προεδρία της Κυβέρνησης είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, που λαμβάνει μέσω της χρήσης του Ιστοτόπου, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation, εφεξής και ως «ΓΚΠΔ» ή «GDPR»).
Στην Δήλωση που βρίσκεται στο σύνδεσμο: Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (παραπομπή στο σχετικό σύνδεσμο) σας παρέχουμε πληροφορίες αναφορικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς, τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε, τους τρίτους με τους οποίους μοιραζόμαστε τα δεδομένα αυτά, καθώς και τα δικαιώματα που διαθέτετε.
Στη Δήλωση που βρίσκεται στο σύνδεσμο : Πολιτική cookies (παραπομπή στο σχετικό σύνδεσμο) σας παρέχουμε πληροφορίες αναφορικά με τη χρήση των cookies.

5. Περιορισμός Ευθύνης- Αποποίηση Ευθύνης

Το περιεχόμενο αυτού του Ιστότοπου προορίζεται μόνο για γενικούς σκοπούς πληροφόρησης και δεν αποτελεί προσφορά ή σύμβαση ή συμφωνία ή υπόσχεση ή διαπραγμάτευση για λογαριασμό της Προεδρίας της Κυβέρνησης, ούτε δημιουργεί καμία ευθύνη ή υποχρέωση, ρητή ή σιωπηρή, από την πλευρά της.
Η Προεδρία της Κυβέρνησης, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο Χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Ιστοτόπου, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων Όρων. Η Προεδρία της Κυβέρνησης δεν εγγυάται ότι ο Ιστότοπος ή οι εξυπηρετητές (“servers”) μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των Χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο Χρήστης και σε καμία περίπτωση η Προεδρία.
Με τη χρήση ή την πρόσβαση στον Ιστότοπο, ο Χρήστης συμφωνεί ανεπιφύλακτα με την εν λόγω Αποποίηση.

6. Εφαρμοστέο Δίκαιο και λοιποί όροι

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Ιστοτόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των Όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από τους Όρους, χωρίς, σε καμία περίπτωση, να θίγεται η ισχύς των λοιπών Όρων. Οι Όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Χρήστη της σελίδας και των υπηρεσιών της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των Όρων δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Συμφωνείται ρητά ότι οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή των Όρων και τη γενική χρήση του Ιστότοπου από τον Χρήστη, εφόσον δεν επιλυθεί φιλικά, διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και υπόκειται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών.
Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή του Ιστοτόπου παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση foresight@government.gr