Σε Policy Lab με θέμα «Κινητικότητα εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού: τάσεις, προκλήσεις και ευκαιρίες», που διοργάνωσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης στις 8 Ιουνίου 2023, συμμετείχε η Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού εκπροσωπούμενη από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ερευνών και Τεκμηρίωσης, Μουστακίδη Νικόλαο.

Το Policy Lab αποτέλεσε μια εξαιρετική ευκαιρία για διεξοδική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων επί του θέματος ανάμεσα σε εμπειρογνώμονες, ερευνητές και ενδιαφερόμενα μέρη από διάφορους τομείς (ακαδημαϊκοί, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οικονομικοί παράγοντες). Οι εισηγήσεις και οι συζητήσεις που έλαβαν χώρα έγιναν με τεχνικές δομημένου διαλόγου και επικεντρώθηκαν στις προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η κινητικότητα του εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού. Επιχειρήθηκε, παράλληλα, και η αναζήτηση των μελλοντικών τάσεων σε αυτό το ζήτημα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Η Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού, η οποία έχει συνάψει μνημόνιο συνεργασίας με το ΕΚΤ, παρακολουθεί το φαινόμενο της κινητικότητας εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού σε συνδυασμό με τις τάσεις που διαμορφώνονται διεθνώς και επηρεάζουν τη χώρα μας (δημογραφική εξέλιξη, μετανάστευση, ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών, κλπ). Η συμμετοχή στο Policy Lab της Ειδικής Γραμματείας αποτελεί μέρος της προσπάθειας της Ειδικής Γραμματείας να υποστηρίζει συμμετοχικές δράσεις και πρωτοβουλίες που λαμβάνονται προς όφελος της Ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας προς το ΕΚΤ για την εξαιρετικά επιτυχημένη πρωτοβουλία διοργάνωσης του Policy Lab και προς όλους τους συμμετέχοντες για την ενεργή συμβολή τους στον πλούτο της συζήτησης και των ιδεών που ανταλλάχθηκαν.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://knowledge4policy.ekt.gr/about